Deklaracja dostępności


[pobierz] 0.1 MB Raport

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania


Deklaracja dostępności
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kurnosie Drugim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szkola-kurnos.pl
Data publikacji strony internetowej: 2011-06-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
- artykuły opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
- na stronie znajdują się zdjęcia, galerie zdjęć są opisane,
- brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 44 633 16 31 lub kontakt mailowy: spkurnos2@o2.pl
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy, prowadzą do niego schody z podjazdem dla wózków. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze dwa wejścia od strony szatni część B i od strony sali gimnastycznej część C , razie konieczności mogą być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
2. W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarze i klatki schodowe z poręczami. Budynek nie posiada wind, lecz szkoła ma w posiadaniu schodołaz gąsiennicowy oraz jest osoba przeszkolona do obsługi tego urządzenia.
3. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w części C.
4. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.